Hemithyrsocera ottei Roth, 1995
 
Photo taken by Heidi Hopkins.